פרצלציה ורפרצלציה

עורכי הדין במשרד של רז-כהן, פרשקר ושותפיו

פרצלציה – בהסכמה וללא הסכמה

השיטה לפיה בסמכות מוסד התכנון לקבוע חלוקה חדשה שלא בהסכמה הינה חדשנית ולא הוכרה שנים רבות.

הסמכות לבצע חלוקה חדשה עוגנה עוד בפקודת בנין ערים, 1921.

אולם על-פי הוראות הפקודה נדרשת הסכמת כל בעלי הזכויות כדי לאחד חלקות וליצור שיתוף בין בעליהן של החלקות.

הסכמה שכזו כדי לאחד חלקות וליצור שיתוף בין בעליהן של החלקות.

הסכמה שכזו לא נדרשה לשם שינוי גבולות. הכלל שלפיו הליך של חלוקה מחדש היה טעון הסכמת כל הנוגעים בדבר מנע בעד מוסדות התכנון מליישם תכנית לאיחוד וחלוקה שמגמותיהן חרגו מגדר עניינם המשותף, הצר והמצומצם של הבעלים.

כמו כן, אף אם התכנית קידמה את עניינים של בעלי הזכויות הנודעים בדבר, לא ניתן היה לקדם מהלך של איחוד וחלוקה בשל עלויות העסקה הגבוהות:

לעיתים קרובות נותר מי מבעלי הזכויות בסירובו למהלך.

לכשתוקנה הפקודה במסגרת החוק לתיקון פקודת בניין ערים, תשי"ז – 1957, נפתחה הדרך לראשונה לביצוע הליך של איחוד וחלוקה אף ללא הסכמת הבעלים הנוגעים בדבר.

בתיקון נקבע שניתן לאחד חלקות וליצור שיתוף במקרקעין ללא הסכמת הבעלים הנוגעים בדבר.

בתיקון נקבעו הוראות שונות כדי להגן על זכויותיהם של המתנגדים להליך. כיום הוראת סעיף 121 קובעת את הסמכות הכללית לקבוע בתכנית מתאר מקומית או מפורטת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בין בהסכמה ובין שלא בהסכמה.

להתייעצות משפטית עם עורך דין השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  רפרצלציה

  משמעות המושג רפרצלציה הוא התהליך ההפוך של פרצלציה שהיא חלוקה מחדש של מגרש אדמה הרשום כרכוש משותף לכמה בעלים.

  בתהליך רפרצלציה מאחדים מספר חלקות אדמה למגרש אחד גדול וכך ניתן לפתח ולנצל קרקעות לפרויקט בנייה גדול יותר.

  את תוכנית הרפרצלציה יש להגיש לאישור הוועדה המחוזית או המקומית לתכנון ובנייה ולאחר מכן יש להכין תוכנית חדשה לצורכי רישום באמצעות מודד מוסמך.

  לאחר אישור הוועדה לתכנון ובנייה ואישור כשרה לרישום מהמרכז למיפוי יש להחתים את בעלי הקרקעות בתיק רפרצלציה אותו מגישים לאישור לשכת רישום המקרקעין ורישום איחוד חלקות האדמה למגרש אחד גדול.

  תהליך הרפרצלציה מאפשר להשביח את הקרקע ולבנות פרויקט מגורים או מוסדות ציבור גדולים.